ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. (2018.04.20)

1.Az adatkezelés célja:
Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a SENSATION EVENT&CONGRESS Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi-és kezelési elveket, az adatvédelmi-és kezelési politikáját, amiben rögzített kötelezéseket magára nézve kötelező erővel ismer el.
A SENSATION EVENT&CONGRESS Kft. fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztatóban foglaltak bármikori megváltoztatására, amiről késedelem nélkül tájékoztatja Ügyfeleit és Partnereit.

A SENSATION EVENT&CONGRESS Kft. garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban a Társaság honlapjain hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik fél promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Hasonlóan ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatóban foglal rendelkezések az irányadók, és ezekeért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A SENSATION EVENT&CONGRESS Kft. a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, azzal összhangban végzi, így különösen az alábbiakkal:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
- 2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- 2012. évi I. Törvény – munka törvénykönyvéről (Mt.)
- 2013. évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 1997. évi CLV. Törvény – a Fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
- 1998. évi XIX. Törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
- 2000. évi C. Törvény – a számvitelről (Számv.tv.)
- 2001. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.t.)
- 2003. évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
- 2005. évi CXXXIII. Törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
- 2008. évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

2. Kezelt személyes adatok köre:
2.1. Ha a Felhasználó valamely szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
2.2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.
2.3. Amennyiben a Felhasználó valamely szolgáltatás részére e-mailt (pl. Üzenetet, ajánlat kérést stb..) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
2.4. Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti az Adatkezelő facebook fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó alábbi személyes adatait is kezelheti: facebook, profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookon megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás, családi állapot és weboldal url.
2.5. A fentebb leírtaktól függetlenül előfordulhat, hogy a szolgáltatás üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen és ehhez hasonló tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, ezért minden eszközzel megpróbálja az ilyen jellegű adatkezelések megakadályozását és kiszűrését.

3. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre:
3.1. Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatás érdekében un. Cookie-kat helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve cookie-k alkalmazásának tiltását is be tudja állítani a böngészőjében.
3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során jönnek létre, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata és cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza.

4. Az Adatkezelő által kezelt adatok körének részletezése:
4.1.1. Rendezvények:
Az adatkezelés célja: a SENSATION EVENT&CONGRESS Kft. által rendezvények szervezése, lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.
Kezelt adatok köre: foglalási azonosítószám, megrendelés és rendezvény időpontja, megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a résztvevők száma, érintett neve, életkora,
neme, esetleges speciális kérés, ételérzékenységi adatok, megrendelés során megadott egyéb adatok
Az adatkezelés időtartama: a rendezvényt követő egy hónap.
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
4.1.2.Minőségi kifogások, panaszok kezelése:
Az adatkezelés célja: A SENSATION EVENT&CONGRESS Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges
A kezelt személyes adatok típusa: panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, panaszbejelentés helye, ideje, módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonylatok jegyzéke, a panasz leírása, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, felvevőjének neve, aláírása,
Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányainak és a feladási igazoló tekintetében az Fgytv. Alapján 5 év
A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányainak megőrzése tekintetében 2 év.
Adattovábbítás nem történik.
4.1.3. Rendkívüli események:
Az adatkezelés célja: a rendezvényi helyszínen bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő. Illetve más személyek jogos érdeke megkívánja a rendkívüli események kezelését.
A kezelt adatok köre: sérült neve, címe, telefonszáma, baleset dátuma, időpontja, sérülés és baleset leírása, intézkedés leírása, elsősegélynyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége.
Az adatkezelés időtartama: a vendégbaleseti jegyzőkönyv tekintetében 5 év.
4.1.4. Talált tárgyak kezelése:
Az adatkezelés célja: a rendezvényi helyszínen talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a megtalálójának értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Ptk szerint.
A kezelt személyes adatok típusa: a meglelés dátuma, időpontja, a megtaláló személy adatai, talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, raktározás helye, megtalálójának és az átvevőnek és átadónak a neve, aláírása
Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvételét követően.
4.2. www.sensationevent.hu adatkezelései:
4.2.1. www.sensationevent.hu szerver naplózása
Az adatkezelést a SENSATION EVENT&CONGRESS Kft. végzi és a weblap meglátogatásával a szerver nem rögzít felhasználói adatokat.
Külső szolgáltatók adatkezelése:
A portál html kódja a SENSATION EVENT&CONGRESS Kft.- től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere
közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, ezért felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ezen okból kifolyólag képesek felhasználói adatokat gyűjteni.
A felhasználók számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki, amiről történő adatkezelésről az illetékes adatkezelők tudnak felvilágosítást adni. (Google Analytics szervere).
A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kód.
4.3. Álláshirdetésre történő jelentkezés:
A SENSATION EVENT&CONGRESS Kft. által üzemeltetett honlapon lehetőség van állásra jelentkezni. A személyes adat kezelője az SENSATION EVENT&CONGRESS Kft.
A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő kiválasztási célból kezeli a megadott az érintett által megadott személyes adatokat.
Az adatkezelés célja: a SENSATION EVENT&CONGRESS Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fénykép, önéletrajz, motivációs levél.
Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított egy év.
4.4. Egyéb adatkezelések:
A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

5. Az adatkezelés elvei és módja:
5.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
5.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag a célhoz kötötten használja fel.
5.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
5.4. Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.
5.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, ill. nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó ill. a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
5.6. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben- hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, ill.egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő
érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb..- harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.
5.7. Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, sem más szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
5.8. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljából továbbított. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
5.9. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, ill. kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

6. Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:
6.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
6.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.
6.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését
A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
6.4. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Felhasználó kérheti személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából.
6.5. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és vagy azokat másik adatkezelő részére továbbítsa.
6.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

7.0 Adatfeldolgozás:
7.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat vesz igénybe.
7.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018.05.25 napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
7.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.
7.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó bevonására csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8.0. Adattovábbítás lehetősége:
8.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.
8.2. Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését, vagy hasznosítását átadja részben vagy egészben harmadik fél részére, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik fél számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.
Az Adatkezelő az adattovábbítás megtiltására lehetőséget kell, hogy biztosítson a Felhasználó részére.

9.0 Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:
9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
9.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10.0 Jogérvényesítési lehetőségek:
10.1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság adatvédelmi tisztviselője az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.
10.2. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.
10.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram (1)

A kedvezményezett neve: Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram, melynek célja forgóeszköz hitel nyújtása.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram finanszírozása a REACT- EU forrásból a Covid19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik, ezért annak alapvető célja Covid19-világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása, illetve a járvány utáni működésre történő felkészülés támogatása.

A szerződött támogatás összege: 10.000.000 Ft
A felhívás azonosító jele: GINOP-9.1.1-21
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.15. 

 

 

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram (2)

A kedvezményezett neve: Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram, melynek célja forgóeszköz hitel nyújtása.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram finanszírozása a REACT- EU forrásból a Covid19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik, ezért annak alapvető célja Covid19-világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása, illetve a járvány utáni működésre történő felkészülés támogatása.

A szerződött támogatás összege: 10.000.000 Ft
A felhívás azonosító jele: GINOP-9.1.1-21
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.15. 

 

 

KAPCSOLAT

Sensation Event&Congress Kft.

Email: [email protected]